Huisafspraken

Doelstelling

Om het succes van het Droomhuis te waarborgen zijn deze uitgangspunten en afspraken afgestemd met ouders en wettelijke vertegenwoordigers en het team. De kern van het succes van het Droomhuis is continuïteit in het welzijn van de bewoners. Huisafspraken zijn bedoeld om duidelijke richtlijnen te creëren bij de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Uitgangspunten en huisafspraken zijn de basisafspraken tussen de betrokken partijen. Partijen zijn:ouders/wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers van Syndion, en de vrijwilligers. Het naleven en onderhouden van deze uitgangspunten en afspraken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid (binnen de mogelijkheid die een ieder heeft)

Procedure

 1. Op een heidedag in september 2010 is een eerste aanzet gemaakt door de eerste oudergroep, vastgelegd in “huisafspraken en uitgangspunten, versie 22 februari 2011.

 2. Op een bijeenkomst van 4 oktober 2011, is dit nader en concreter uitgewerkt en vastgelegd in een document ‘2011 10 04 huisregels na Heidedag met opmerkingen DZ.

 3. Dit document: is een uitwerking van het document genoemd onder 2.2 door Annie, Marike, Richard en Guido op 1 november  en 28 november 2011.

 4. Aanpassing van het document genoemd in 2.3 door Coen, Marike, Richard en Marianne op april 2017.

 5. Aanpassing van het document door Marianne Hamstra, Gonneke buikema, Wilt de Boer, Jannine Timmermans en Lya Jongeling.

 6. Vastgesteld op 10 oktober 2018 door alle aanwezigen van de bijeenkomst

Uitgangspunten

 1. Bewoners hebben een verschillend verstandelijk niveau en hebben verschillende lichamelijke mogelijkheden. Het droomhuis komt zoveel mogelijk tegemoet aan de verschillende individuele zorgvraag van de bewoners.

 2. Wonen in het Droomhuis is samenleven in een groep, waarin recht gedaan wordt aan de individualiteit van iedere bewoner.

 3. Voor de borging van het optimale welzijn van de bewoners van het Droomhuis is nodig:

  1. Vrijheid (passend bij de vraag en de individuele mogelijkheden van de bewoner)

  2. Positieve sfeer en respectvolle omgang en bejegening van bewoners.

  3. Veiligheid

  4. Voorspelbaarheid

  5. Structuur

  6. Goede samenwerking tussen betrokkenen

  7. Duidelijke en werkbare basis afspraken

  8. Waarborgen van de individuele privacy

Afspraken m.b.t. bewoners

 1. Samenleven met respect voor elkaars individuele mogelijkheden en beperkingen. Dit geldt zowel voor bewoners onderling als voor begeleiders en de ouders/verzorgers en vrijwilligers van de bewoners.

 2. Naar wenselijkheid en mogelijkheid wordt aandacht besteed aan feestdagen.

 3. Iedere bewoner heeft een wettelijke vertegenwoordiger (WV), die namens de bewoner zijn belangen behartigt.

 4. Een lege plek wordt ingevuld via een vast gestelde route tussen Syndion en de zorgcommissie.

 5. De zeggenschap van de bewoners is gewaarborgd door de individuele afspraken genoemd in het ondersteuningsplan. En zeggenschap is ook georganiseerd door de locatieraad die in 2017 is gestart.

Afspraken m.b.t. zorg van Syndion

 1. Syndion gaat uit van de individuele behoefte en zorgvraag van elke bewoner. Met elke bewoner worden individuele afspraken gemaakt die in een OP (ondersteuningsplan) worden vastgelegd. Wettelijke vertegenwoordiger, bewoner en zorgverlener stellen dit plan samen op.

 2. Iedere bewoner krijgt in overleg vanuit het team van begeleiders een persoonlijk begeleider (PB). Deze PB is aanspreekpunt voor de bewoner, wettelijke vertegenwoordiger en vrijwilligers. Er is ook een tweede persoon, de zogenaamde schaduw PB.

 3. Naast individuele ondersteuning is het belangrijk dat ondersteuning geboden wordt op het gebied van gezamenlijke activiteiten met als doel het groepsgevoel te stimuleren.

Afspraken algemeen

 1. Van iedereen in het Droomhuis wordt verwacht dat ze zich gedragen naar wat in het maatschappelijk verkeer gepast is. 

 2. Iedereen meldt zich af en aan bij de begeleiding.

 3. Het Droomhuis is een 24-uurs voorziening waar  24 uur per dag iemand aanwezig is. Er is overdag altijd een passende begeleider aanwezig. Bij ziekte of vrije dagen van een bewoner is passende zorg aanwezig. Het is de verantwoordelijkheid van Syndion om hiervoor zorg te dragen.

 4. Vrije dagen voor de bewoners:

  1. Elke bewoner heeft de vrijheid om een vrije dag op te nemen van de dagbesteding/werk wanneer hij/zij wil; waar mogelijk worden vrije dagen op elkaar afgestemd i.v.m. efficiënt inplannen van de zorg.

  2. Vrije dagen worden  kortgesloten met de begeleiding.

 5. Groepen:

  1. Er zijn twee groepen met ieder een eigen huiskamer. Iedere bewoner heeft een vaste huiskamer. In overleg met de begeleiding is bezoek aan de andere huiskamer mogelijk.

  2. Iedere bewoner gaat en komt via eigen huiskamer- en tuindeur.

  3. Een bewoner is altijd welkom in de eigen algemene woonkamer.

  4. Een aantal bewoners hebben relatief meer voorspelbaarheid, structuur bescherming en vastigheid nodig. Voor hen kan het heel onrustig zijn wanneer er onverwacht iemand binnen komt die er anders niet (of niet vaak) is. Voor andere bewoners is het juist belangrijk dat zij vrij zijn om rond te lopen en ook een kijkje te kunnen nemen in de andere woonkamer. Dit kan in overleg met de begeleiding. Doel is om de rust te bewaren.

 6. Bewoners, begeleiding, wettelijke vertegenwoordigers komen niet onaangekondigd een appartement binnen in verband met de privacy van de bewoners.

 7. Bewoners beslissen zelf of ze meedoen aan het groepsgebeuren, in de lijn van de afspraken die gemaakt zijn in het individuele ondersteuningsplan.

Visite

 1. Bewoners mogen bezoek of een logé ontvangen op hun eigen appartement. De begeleiding wordt hierbij betrokken en handelt naar de afspraken in het ondersteuningsplan.

 2. Bij het vieren van een verjaardag in de gemeenschappelijke ruimte zijn ouders,  broers/zussen en vrijwilligers welkom in overleg met de begeleiding. De begeleiding bewaakt het welzijn van de bewoners in deze situatie en kan indien nodig bewoner en bijbehorend bezoek verzoeken zich naar het appartement te begeven. Of een alternatieve oplossing zoeken.

 3. Als het niet storend is kunnen er enkele personen in de huiskamer op visite zijn. Dit in overleg met de begeleiding. Er staat koffie/thee klaar, wat genuttigd  kan worden. De begeleiding bewaakt het welzijn van de bewoners in deze situatie en kan indien nodig bewoner en bijbehorend bezoek verzoeken zich naar het eigen appartement te begeven. Het koffie moment  van de rode woonkamer is van 19.00 tot uiterlijk 19.45 uur , in de groene woonkamer is dat van 19.30 – 20.00 uur.  Uitzonderingen zijn op woensdag- en donderdagavond na gym van Wim, resp. muziek; dan kan de reguliere visite blijven tot 20.00 uur.

 4. Bezoek eet niet mee met de groep. Optie is om met de bewoner op het appartement te eten. Men dient dan eigen maaltijd mee te nemen.

Aanwezigheid/afwezigheid bewoners en begeleiding

 1. Telefonische bereikbaarheid van de vertegenwoordigers is altijd bekend bij begeleiding

 2. Bewoners of hun vertegenwoordigers bepalen zelf hoe laat ze thuiskomen. Het is belangrijk om na bedtijd rustig te zijn op de gangen en in andere ruimten van het Droomhuis. Syndion stelt geen beperkingen qua tijdstip van thuiskomst. In principe kan de begeleiding  na  21.30 uur  geen rol meer spelen in het naar bed brengen ivm cameratoezicht en rapporteren / overdracht.. De bewoner of contactpersoon informeert de begeleiding als de thuiskomst later blijkt dan verwacht. Ouders/betrokkenen kunnen zelf de bewoner naar bed brengen.

 3. Het is voor bewoners (en vertegenwoordigers) duidelijk wie er van de groepsleiding aanwezig is (fotobord voor de dag)

 4. Afwezigheid van bewoners i.v.m. weekend/feestdagen wordt indien mogelijk van tevoren doorgegeven aan de zorgverlener zodat zij de bezetting er op aan kunnen passen.

 5. Tevens voor de maaltijdplanning is het prettig dat dit voor de voorafgaande donderdag wordt doorgegeven.

 6. Persoonlijke eigendommen zijn in beginsel niet voor groepsdoeleinden en andersom.

Het Droomhuis is rookvrij.

Uit oogpunt van gezondheid en brandveiligheid is het nergens in het Droomhuis toe te staan om te roken. Er is een rookhoek in de tuin, achter de schuur bij de containers.

Kleding (zie gedragscode Syndion)

 1. Er worden schoenen gedragen die geen geluidsoverlast veroorzaken.

 2. Lichaamsieraden zijn toegestaan mist ze geen gevaar opleveren voor bewoner en/of werknemer

Huisdieren

 1. Binnen het Droomhuis worden geen honden of katten gehouden i.v.m. de problematiek van de bewoners. Buiten bestaat de mogelijkheid voor bijv. een volière, mits de verzorging niet ten laste komt van het zorgteam en de kosten niet ten laste komen van de bewoners

 2. Een bewoner kan in het eigen appartement een eigen klein huisdier (vis, cavia, vogeltje)  houden mits de bewoner er zelf voor kan zorgen.

 3. Huisdierenbezoek is niet toegestaan. Ook niet in de tuin.

Maaltijden

 1. In beginsel wordt in het Droomhuis gekookt. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van bewoners en speciale diëten.

 2. Er wordt een weekmenu gemaakt, zoveel mogelijk in overleg met de bewoners.

 3. Uitgangspunt is dat de bewoners per huiskamer gezamenlijk eten.

 4. De bewoner kan er voor kiezen om op het eigen appartement te eten.

 5. Bewoners zijn op tijd thuis om gezamenlijk te eten. Afhankelijk van (sport-) activiteiten van de bewoners kan hiervan worden afgeweken.

 6. Voor en na het eten is er ruimte voor gebed of wens/uitspraak. Geen stilte.