Visie Droomhuis

De visie van het Droomhuis is gezamenlijk tot stand gekomen in juni 2018, waarbij ouders en medewerkers met elkaar in gesprek zijn geweest.
De uitkomst hiervan is verder uitgewerkt tot onderstaande visies en de positie van de bewoner daarin.

Visie op Wonen

Het Droomhuis is een ouder initiatief, een thuis dicht bij huis, in een veilige, sfeervolle en vertrouwde omgeving voor volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking, een stoornis binnen het autistisch spectrum en/ of psychiatrische problematiek. Het Droomhuis is zo bijzonder omdat hoog en laag niveau bij elkaar wonen.

Het is een gezamenlijk huishouden, waar iedereen naar eigen mogelijkheden, een bijdrage  aan levert, o.l.v. en onder verantwoordelijkheid van een daartoe bevoegde zorgverlener.

Iedere bewoner heeft een eigen appartement, waar privacy wordt gewaarborgd.

Voor gezamenlijke activiteiten, zijn er twee gezellige huiskamers, waar in overleg met de begeleiders, ouders, vrienden en kennissen welkom zijn.

Visie op zorg

Als ouderinitiatief wordt er samengewerkt op basis van de theorie van Chiel Egberts; de zogenaamde driehoekskunde (bewoner – ouder* – begeleider).

Op het Droomhuis wordt er ontwikkelingsgericht gewerkt met als uitgangspunt dat er gekeken en gehandeld wordt vanuit de mogelijkheden van de bewoner. Vaardigheden worden onderhouden en waar mogelijk uitgebreid.

De ondersteuning en afspraken worden in samenspraak met de individuele bewoner/ouder* vastgelegd in het ondersteuningsplan. Er wordt gehandeld via de cyclische werkmethode van Syndion. De zorg en ondersteuning worden zowel individueel als groepsgericht geboden.

Positie bewoner

De bewoner staat centraal en heeft zeggenschap over zijn of haar eigen leven, voor zover verantwoord is en passend binnen de mogelijkheden van de cliënt, de zorg en de groep. Dit wordt  gerespecteerd en geaccepteerd.

Ouders en medewerkers ondersteunen en faciliteren de bewoner hierbij.

 

*dit kan ook een andere verwant of wettelijke vertegenwoordiger zijn