Organisatiestructuur

Stichting Droomhuis is opgericht in 2005 (zie oprichtingsdocumenten in het archief) en is sinds 2012 eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Droomhuis gevestigd aan Remus 6 te Wijk bij Duurstede.

Het Droomhuis is een woongroep van 15 bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Om het Droomhuis als zorginstelling te kunnen laten functioneren is er een organisatie gevormd die er uitziet als in het plaatje hiernaast.

Stichting Droomhuis

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Ellen Kok-Hendriks uit Cothen
Penningmeester: Ellen Kok-Hendriks uit Cothen
Secretaris en portefeuille Gebouwbeheer en Techniek: Jan Meuleman uit Wijk bij Duurstede
Portefeuille Zorg: Jannine Timmerman uit Wijk bij Duurstede
Bestuursleden namens het Ouderplatform: Christianne Cortenbach en Rob Vermeulen beiden uit Wijk bij Duurstede

De werkwijze en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het stichtingsbestuur kan contracten en overeenkomsten afsluiten met derden. Belangrijkste overeenkomst is het overkoepelende convenant met zorgverlener Syndion. Het verlenen van de intramurale zorg in het Droomhuis is vastgelegd in individuele zorgovereenkomsten tussen cliënten en Syndion.

De inkomsten verkregen van sponsoren en donoren worden beheerd door de stichting. Over de inkomsten en uitgaven stelt het bestuur jaarlijks een jaarrekening op.
De inkomsten uit donaties van sponsoren en donoren staan geheel los van de zorgbudgetten waar Syndion mee werkt. Met de extra inkomsten worden aanvullende voorzieningen voor het Droomhuis gefinancierd, die niet binnen het zorgbudget vallen.

Ouderplatform

De basis van het ouderinitiatief van het Droomhuis zijn de gezamenlijke ouders/verwanten van de bewoners. Zij hebben allen zitting in het ouderplatform.
Het ouderplatform is een adviserende klankbordgroep aan het bestuur. Daarnaast heeft het ouderplatform een signalerende functie over het reilen en zeilen in het Droomhuis. Bestuur is verantwoordelijk op basis van de afspraken als gemaakt in het convenant.

Vanuit het ouderplatform worden commissies gevormd die zich bezighouden met verschillende onderwerpen. Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

 • Feestcommissie (incidenteel)

 • PR en communicatie (o.a. nieuwsbrieven en website beheer)

 • Vrijwilligerscommissie

 • Sollicitatiecommissie

 • Voedingscommissie

 • Tuincommissie

Syndion

Syndion uit Gorinchem is de zorgverlenende instantie in het Droomhuis en verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg in het Droomhuis.

Syndion is de hoofdhuurder van het Droomhuis en heeft daarvoor een huurovereenkomst gesloten met Woningcorporatie Woonin (voorheen Viveste) uit Utrecht; de eigenaar van het gebouw.

Syndion is ook verantwoordelijk voor het reguliere huurdersonderhoud (bijv. schoonmaken, dakgoten en terras reinigen) en het technische onderhoud van installaties die met het gebruik van het Droomhuis te maken hebben (bijv. brandveiligheid, ICT- en internetvoorzieningen, keukenapparatuur).

Bij de huurovereenkomst tussen Syndion en Woonin is een lijst gevoegd waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden over beheer en onderhoud/vervanging is vastgelegd (zogenaamde demarcatielijst).

Woonin

Woonin is de eigenaar van het Droomhuis. Zij verzorgt het technische beheer van het gebouw, hoofdzakelijk bestaand uit het oplossen van technische klachten en het uitvoeren van het planmatig onderhoud (bijv. periodiek buitenschilderwerk, periodiek en vervangingsonderhoud aan technische gebouw gebonden installaties).

Locatiemanager

Om de dagelijkse operationele aangelegenheden met betrekking tot de zorg en het locatiebeheer in goede banen te leiden, heeft Syndion een locatiemanager aangesteld.
Deze locatiemanager is het directe aanspreekpunt voor het zorgverlenende personeel in het Droomhuis en is eerstverantwoordelijke voor de planning en de capaciteit/inzet van het personeel.
Daarnaast is de locatiemanager het directe aanspreekpunt voor het gebouw Droomhuis richting verhuurder Woonin.

Vrijwilligers

Bij het Droomhuis zijn vrijwilligers actief. De vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst gesloten met Syndion. Het betreft vrijwilligers voor diverse taken:

 • Koken

 • Tuinverzorging

 • Wassen van wasgoed

 • Begeleiden van bewoners

 • Schoonmaken

De coördinatie en werving van vrijwilligers ligt bij een lid van het ouderplatform.